Datové schránky nastupují

Právní rádce, červenec 2009

Do oblasti e-governmentu, respektive do oblasti elektronické komunikace při výkonu veřejné moci se zavádí v České republice nový institut, který nemá ve světě obdoby. Jedná se o datové schránky.

Problematika podávání a doručování elektronickou cestou, ale i cestou "klasickou", byla v České republice upravena všelijak, jen ne jednotně a srozumitelně.

PROČ DATOVÉ SCHRÁNKY

O elektronické komunikaci s orgány veřejné moci a mezi nimi samotnými se hovoří v České republice již nejméně deset, spíše ale patnáct let. Problémy byly nejdříve technického rázu - neexistence připojení k internetu a nedostatečná šířka pásma (převažovalo tzv. vytáčené připojení), dále právního - absence pozitivní právní úpravy, nezbytná pro oblast orgánů veřejné moci (viz čl. 2 Ústavy) a konečně, či spíše především, neschopnost jednotlivých resortů domluvit se na jednotné koncepci a postupu, což nevyřešilo ani mocensky slabé Ministerstvo informatiky ČR.

Slibovali jsme si mnoho v roce 2000, kdy byl schválen zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.1) Ani ten ve skutečnosti průlom neznamenal; jednak díky zmíněné resortní roztříštěnosti a odlišným zájmům, ale také mnoha jiným, často spíše psychologickým faktorům, mezi které patří i nedostatečná propagace a málo příležitostí k využívání elektronického podpisu. Zde zaspal jak stát, tak ruka trhu.

Problematika podávání a doručování elektronickou cestou, ale i cestou "klasickou", byla v České republice upravena všelijak, jen ne jednotně a srozumitelně. Tato situace byla sice kritizována,2) ale snahy, aby komunikace s orgány veřejné moci, a mezi těmito orgány vzájemně, mohla probíhat nejen v listinné, ale i v elektronické podobě (prostřednictvím tzv. datových zpráv),3) zůstávala stále bez výsledku. Rozdílné úpravy, které byly zahrnuty například ve správním řádu, soudním řádu správním, občanském soudním řádu, trestním řádu, zákonu o správě daní a poplatků (a v mnoha dalších právních předpisech), si vyžadovaly nezbytně sjednocení, a to nejlépe formou zvláštního právního předpisu - např. zákona o doručování a podávání. Ten měl odstranit neodůvodněné rozdíly mezi jednotlivými úpravami, např. v otázce fikce doručení, náhradního doručování a doručení na úřední desce, především pak zavést snadnou, byť bezpečnou variantu doručování elektronickou cestou účastníkům řízení.

Účelem zavedení institutu datových schránek je tedy sjednotit způsoby doručování a zefektivnění komunikace mezi občanem a orgány veřejné moci a komunikace mezi orgány veřejné moci. Pokud právě ty využijí efektivně skutečnosti, že jim bude doručováno v elektronické formě, bude důsledkem navrhované úpravy rovněž zefektivnění práce s dokumenty v rámci jednotlivých orgánů. Kromě toho - jak je uvedeno dále - by měly datové schránky představovat i nový, státem garantovaný bezpečný kanál pro komunikaci mezi soukromoprávními subjekty. 

Celý text článku najdete zde.

 

Mohlo by vás zajímat