Další milník na cestě k celoevropským digitálním dokumentům

Od začátku roku 2017 budou mít všichni Evropané jistotu, že úřady budou akceptovat jejich digitální dokumenty a nebudou vyžadovat papír. Budou mít také jistotu, že pokud splní požadavky určitých norem, nemůže úřad přijít s dalšími nároky na technickou a formální stránku dokumentů.

Poté, co připravované nařízení prošlo minulý týden zkoumáním výboru pro výzkum, průmysl a energetiku Evropského parlamentu, je velice pravděpodobné, že bude schválena do konce roku.

Principy, na kterých nařízení stojí, jsou již obsaženy v současné legislativě České republiky a dalších zemí, i v evropských normách, na které tato legislativa odkazuje. Direktiva koncentruje rozptýlená ustanovení na jediném místě, dává jim systematickou podobu a v některých případech zavádí striktnější formulaci (tam, kde popisuje povinnost úřadů akceptovat dokumenty). Jednou z významných novinek je princip, podle nějž nesmí úřady žádné členské země EU zavést silnější požadavky na dokumenty, než jaké vyplývají z norem Evropského institutu pro telekomunikační standardy (ETSI), tedy norem známých pod zkratkami PAdES, CAdES a XAdES. Jedná se o celé skupiny norem, které detailně popisují, jakým způsobem má být k digitálnímu dokumentu připojen elektronický podpis, jak časové razítko, jaká metadata apod.

Norma je nová také tím, že požadavky na digitální dokumenty zasazuje do celkového rámce digitální identity a digitální komunikace. Věnuje se i takovým záležitostem, jako jsou důvěryhodné systémy digitální komunikace. Pro občany České republiky určitě není bez zajímavosti, že doručenky z datových schránek se stanou důkazním materiálem povinně akceptovaným v celé EU.

Základní principy direktivy o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu lze shrnout takto:

  • digitální dokumenty jsou postaveny na stejnou úroveň jako dokumenty listinné,
  • žádný dokument nesmí být odmítnut jen proto, že nemá listinnou podobu,
  • žádný úřad v žádné zemi EU nesmí stanovit tvrdší požadavky na digitální dokumenty a připojené podpisy než jaké jsou dány normami Evropského institutu pro telekomunikační standardy (PAdES, CAdES, XAdES),
  • jednotlivým členským státům zůstává možnost vytvořit vlastní systém norem pro elektronické podepisování dokumentů (např. s využitím biometrického podpisu). I v takovém případě však budou úřady tohoto státu povinny akceptovat dokumenty zpracované podle norem ETSI, aniž by úřadům v ostatních zemích vznikla reciproční povinnost uznat specifickou národní normu.

Ačkoliv se direktiva zdánlivě týká až situace do roku 2017, je již dnes relevantní pro všechny, kdo vytvářejí a archivují digitální dokumenty, které budou potřebovat i ve vzdálenější budoucnosti než 2 – 5 let. Tyto organizace je totiž budou používat v prostředí, kde budou vyžadovány archivační verze norem PAdES, XAdES a CAdES. Dobrou zprávou pro ně je, že nemusí studovat technické normy ani detaily legislativy. V rámci služby Long-Term Docs jsou vytváření dokumentů a všechny navazující úkony plně automatizovány. Organizace nemusí měnit procesy, dokumenty jsou ukládány do stejného úložiště jako dosud a automatizovaná služba na dálku hlídá, že veškerá metadata jsou v pořádku.

Mohlo by vás zajímat